Anbefalinger til god organisationsledelse

5 Årsrapportering

Organisationer skal naturligvis følge de lovgivningsmæssige krav til årsrapportering. Organisationer har dog normalt først og fremmest ikke-finansielle målsætninger, hvorfor det for organisationer er vigtigst for medlemmerne og øvrige interessenter, at der tillige rapporteres på opfyldelse af organisationens målsætninger og formål.

Organisationers opgaver falder indenfor tre hovedkategorier; interessevaretagelse, viden & relationer samt medlemsservices.

Organisationer bør derfor supplere årsrapportens lovgivningsmæssige krav med information om organisationens aktiviteter og resultater indenfor de tre hovedkategorier i det omfang organisationen beskæftiger sig hermed. Der bør ligeledes rapporteres på andre væsentlige aktiviteter

5.1 Rapportering om interessevaretagelse 

5.1.1 Det anbefales, at der gives oplysninger om organisationens samfundsmæssige betydning og ansvar.

Organisationers interessevaretagelse for medlemmerne hviler på organisationens samfundsmæssige betydning. Organisationen bør derfor kende sin samfundsmæssige betydning og gøre medlemmer og andre interessenter bekendt hermed.

Med samfundsmæssig betydning følger også et samfundsmæssigt ansvar. Organisationen bør ud fra sin samfundsmæssige betydning definere det ansvar, der følger med.

5.1.2 Det anbefales, at der rapporteres på, hvorledes organisationen varetager sit samfundsansvar i organisationens interessevaretagelse og i øvrigt samspil med omverdenen.

Organisationen bør påtage sig at løfte sit samfundsansvar på samme måde som virksomheder tager et CSR-ansvar, der matcher virksomhedernes samfundsmæssige betydning. Store virksomheder har pligt til at rapportere på CSR. Det krav er stillet, fordi netop store virksomheder har samfundsmæssig betydning og derfor også et særligt ansvar. Organisationer bør påtage sig en tilsvarende rapporteringsopgave i det omfang, de også har samfundsmæssig betydning. Det gælder dog ikke nødvendigvis på de traditionelle CSR-områder, som virksomhederne er omfattet af, men derimod i forhold til det konkrete samfundsansvar, som den enkelte organisation har.

En organisation, der ikke tager sit ansvar på sig, kan heller ikke forvente få den indflydelse, som organisationens betydning tilsiger.

5.1.3 Det anbefales, at der rapporteres på organisationens aktiviteter og opnåede resultater indenfor interessevaretagelse samt organisationens varetagelse af dens samfundsansvar i forbindelse hermed.

I det omfang interessevaretagelse er en af organisationens hovedopgaver, bør organisationen rapportere på aktiviteter og opnåede resultater. Disse bør så vidt muligt gøres målbare og sammenlignelige fra år til år, så organisationens interessenter har mulighed for at vurdere udviklingen i organisationens resultater. I forbindelse med rapporteringen bør tages højde for, hvorledes organisationen samtidigt har vist hensyn til sit eget samfundsmæssige ansvar.

5.1.4 Det anbefales, at organisationen oplyser om støtte til politiske partier og til foreninger, der har til formål at yde økonomisk støtte til politiske partier.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. skal sikre, at partistøtte over en bagatelgrænse på aktuelt 21.000 kr. offentliggøres af partierne. For at forebygge korruption bør organisationer selv oplyse om støtte til politiske partier, men også til foreninger, der har til formål at støtte politiske partier. Såfremt organisationen reelt har flere CVR-numre, bør organisationen oplyse om den samlede støtte, der overstiger den lovfastsatte bagatelgrænse. Der er tale om en skærpelse i forhold til loven om partistøtte.

5.2 Rapportering om viden og relationer

5.2.1 Det anbefales, at organisationen oplyser om målsætningerne for organisationens indsats for vidensformidling og styrkelse af medlemmernes relationer.

Organisationen bør oplyse om dens målsætninger for at styrke medlemmernes viden og medlemmernes relationer, da kun indsigt i målsætningerne gør det muligt at bedømme organisationens resultater.

5.2.2 Det anbefales, at der rapporteres på organisationens aktiviteter og opnåede resultater indenfor vidensformidling og styrkelse af medlemmernes relationer.

Organisationen bør rapportere på hvilken indsats, der gøres og hvilke konkrete resultater, der skabes i forhold til styrkelse af viden og relationer blandt medlemmerne. Disse bør så vidt muligt gøres målbare og sammenlignelige fra år til år, så organisationens interessenter har mulighed for at vurdere udviklingen i organisationens indsats og resultater.

5.3 Rapportering om medlemsservices 

5.3.1 Det anbefales, at organisationen oplyser om medlemsservices.

Organisationen bør have åbenhed overfor medlemmerne omkring de medlemsservices, som medlemmerne har adgang til fra organisationen, så det sikres, at medlemmerne har en reel lige adgang til medlemsservices. Hvis der er forskel på medlemsservices for forskellige typer af medlemmer, eller hvis visse medlemmer har særlige rettigheder, bør dette oplyses.

5.3.2 Det anbefales, at der rapporteres på organisations værdiskabelse for medlemmerne via medlemsservices.

Organisationen bør rapportere på omfanget af organisationens medlemsservices, og om hvilken konkret og målbar værdi disse services har for medlemmerne. Samtidigt bør oplyses hvilke omkostninger, der for organisationen og dermed for medlemmerne er forbundet med disse services. Hermed skal organisationen synliggøre sin egen reelle værdiskabelse for medlemmerne i forbindelse med medlemsservices.

5.4 Øvrige supplerende oplysninger 

5.4.1 Det anbefales, at organisationen oplyser om væsentlige øvrige aktiviteter, der har værdi for medlemmerne.

Organisationer er meget forskellige i formål og indhold, og derfor kan organisationen have andre væsentlige aktiviteter, der ikke falder indenfor de tre hovedkategorier. Organisationen bør derfor også rapportere på andre aktiviteter, der har særlig betydning for medlemmerne eller organisationen eller som er en væsentlig del af organisationens formålsparagraf.