Anbefalinger til god organisationsledelse

4 Direktionens vilkår

Direktionen bør ansættes under vilkår, der stemmer overens med stillingens indhold og betydning, og som sikrer, at organisationen kan tiltrække en passende og kompetent direktion.
Vederlaget til direktionen skal afspejle direktionens selvstændige indsats, ansvar og resultater i forhold til organisationens målsætninger. Vederlagets komponenter bør generelt stemme overens med normen for tilsvarende stillinger.  

4.1 Vederlag

4.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en procedure for fastlæggelse af direktionens vederlag, herunder fastlægger en opgavefordeling mellem formanden og bestyrelsen for fastlæggelse af vederlag i forbindelse med ændringer eller nyansættelser.

Bestyrelsen kan fx vedtage en vederlagspolitik med fastlæggelse af vederlagskomponenter. Forhandling om direktionens konkrete vederlag kan ske i bestyrelsen eller overlades til formanden efter bestyrelsens evaluering af direktionen.

Organisationen kan samtidigt overveje om direktionens vederlag skal oplyses til medlemmerne sammen med bestyrelsens vederlag.

4.1.2 Det anbefales, at typen og formen af vederlagskomponenter ikke afviger væsentligt fra normen for tilsvarende stillinger.

Der er her ikke taget stilling til størrelsen af aflønningen, som udelukkende er et anliggende mellem direktionen og bestyrelsen eller formanden. Men det betyder, at fx pensionsordninger, fratrædelsesordninger, mulighederne for løn ved fravær, betalt uddannelse og andre særlige aflønningsformer ikke bør fremstå usædvanligt gunstige i forhold til stillingen. Usædvanligt gunstige pensionsordninger og fratrædelsesordninger eller andre helt særlige ordninger har jævnligt givet anledning til, at organisationer har udsat sig for kritik fra medlemmer og andre interessenter. Den risiko bør minimeres. 

4.1.3 Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag.

Anbefalingen følger retningslinjerne for god selskabsledelse, og vilkårene for direktører i organisationer bør ikke på dette punkt afvige fra normen i selskaber.

4.2 Økonomisk uafhængighed

4.2.1 Det anbefales, at direktionen forpligtes til at oplyse bestyrelsen om biindtægter og andre økonomiske interesser, der kan risikere at være i konflikt med interesserne hos organisationen eller dens medlemmer.

Der må ikke være risiko for tvivl om direktionens uafhængighed af interesser, der er i modstrid med organisationens eller medlemmernes. 

4.2.2 Det anbefales, at nærtstående familiemedlemmer til medlemmer af direktionen eller andre i den daglige ledelse ikke må have forretningsrelation personligt eller indirekte med organisationen.

Der må ikke være risiko for, at direktionen eller andre i den daglige ledelse har økonomiske interesser i organisationen, der kan påvirke deres ansvar for og loyalitet overfor organisationens og medlemmernes interesser.

4.3 Interessemæssig uafhængighed

4.3.1. Det anbefales, at direktionen forpligtes til at oplyse bestyrelsen om tillidshverv, foreningsmedlemskaber, medlemskab af netværk m.v., der kan risikere at være i konflikt med interesserne hos organisationen eller dens medlemmer.

Der må ikke være risiko tvivl om direktionens uafhængighed af interesser, der er i modstrid med organisationens eller medlemmernes. 

4.3.2. Det anbefales, at medlemmer af organisationen, der indenfor de seneste 3 år har siddet i organisationens direktion afskæres fra at være kandidat til bestyrelsen i organisationen.

Der skal værnes om opgave- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion. For at sikre at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer medlemmernes interesser og ikke den daglige ledelses interesser, bør et direktionsmedlem have en karensperiode før vedkommende kan indtræde i den anden rolle som bestyrelsesmedlem i samme organisation.